SBA kadroları için beklenen değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Tıpta uzmanlık eğitiminde Sağlık Bakanlığı adına (SBA) olan kadrolar için yapılacak değişiklikleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan değişiklikler ile beklendiği üzere SBA kadrolarında hali hazırda görev yapan asistan ve uzman hekimlerin SBA adına yükümlü oldukları borç ve hizmet süreleri kaldırılmış oldu.

Aynı zamanda Mart 2022 TUS'u ile SBA kadrosu uzmanlık eğitimine yerleşecek olup istifalı olanlar; bir kereye mahsus olmak üzere tekrar memuriyete dönme sürelerinden muaf tutularak eğitimlerine başlayabilecekler.


İLGİLİ MADDELER
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 37- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddeyi ihdas eden Kanunla 56 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında uzmanlık eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğü sona erer ve bunlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için borç çıkarılmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan en son uzmanlık eğitimi giriş sınavına giren adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlar 56 ncı madde kapsamında bir eğitim programına yerleştirilmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine başlayabilir.”

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER
(1) Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.
(2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

657 SAYILI KANUNUN 97.MADDESİNİN A-B BENTLERİ
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

657 SAYILI KANUN 94. MADDE
Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek ibare: 31/07/1970 - 1327/ 75 md.) Mezuniyetsiz (izinsiz) veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

sd

MEDİHAVADİS

Yorumlar

arena plus nba… (doğrulanmamış) Pa, 21/05/2023 - 23:08

Ӏt was fun to play sports betting during day offs and breaktime.

Ι used to play sports betting ɑt the same time, and alsso hɑving fun at thhe ѕame timе.

The hosat keeps tһe game lively. It's a jooy to feel goosebumps еach tіme I get waіting numbers tgat are worth eveгy сent.
And always remember players агe reѕponsible how much money they're wіlling tο
lose.

cheap ray ban … (doğrulanmamış) Ct, 17/06/2023 - 08:31

}{Don't follow a trend just because it's "in." What looks amazing for a runway model might not look great on you. Follow your tastes, not whatever flavor is popular in the most recent fashion magazine. You are going to want to go with your gut on this. You won't be led down the wrong path.

color game (doğrulanmamış) Cu, 15/09/2023 - 09:55

Sharing this article was a generous gesture; I was thoroughly engrossed. Filipinos, undeniably, have a zest for <a href="https://www.casinoplus.com.ph/">Online Casino</a>
games. Casino Plus, with its vast offerings, is rapidly becoming a favorite in the Philippines. Seize the moment, join, and chase grand rewards!

remera miami h… (doğrulanmamış) Sa, 19/09/2023 - 04:48

|An easy way to keep hair off your neck and shoulders is to do a casual up-do. Long hair can sometimes be a hassle. If you have no time to spend with your hair, get an elastic hairband and pull your hair up into a bun. Even if it is a little messy, it will look cute.

Yeni yorum ekle

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.