Öksüz mesleklerin de odası olmalı

meslek odası

Bugün ülkemizde kanunlarda tanımlanmış 34 sağlık mesleği var. Tüzük ve yönetmeliklerde tanımlananları dahil edersek sayı daha da artar. Ancak bunların içinde sadece 4 sağlık mesleği için meslek odası kurulması öngörülmüştür. Geriye kalan sağlık meslekleri için maalesef böyle bir hak tanınmamış. Bunun kabulü mümkün değildir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları Anayasada kabul edilmiş kamu tüzel kişileridir. Anayasaya göre, bu kuruluşlar, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulurlar.

Yine, bizim Anayasa sistemimize göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kanunla kurulmaktadır. Ancak Anayasa hangi meslekler için kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu kanunu çıkarılacağını göstermemiş, bunu yasama organının takdirine bırakmıştır.

Ancak yasama organının bu hak ve yetkisini hakkaniyete uygun bir şekilde kullandığını söyleyemeyiz. Gerçekten de kanunlarımız 34 tane meslek tanımış iken bunlardan yalnızca 4 tanesi için meslek odası oluşturmak büyük bir noksanlık ve aynı zamanda haksızlıktır.

Haksızlıktır. Çünkü bu 30 mesleğin mensuplarının da karşılanması gereken ortak ihtiyaçları, kolaylaştırılması gereken mesleki faaliyetleri, geliştirilmesi gereken birer meslekleri bulunmaktadır. Bu kişiler için böyle bir anayasal hakkın kullandırılmaması adalete uygun bir yasama faaliyeti olarak nitelendirilemez.

Noksanlıktır. Çünkü yaklaşık sayısı 1 milyonu bulan bu kişilerden hizmet alan vatandaşların da ilgili mesleğin kötü uygulanmasına bir itirazları olabilir, bu kişilerin meslek disiplinine ve meslek ahlakına aykırı davranışlarına karşı şikâyetleri olabilir ve bu yönüyle de mesleğin denetlenmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle bugünlerde, meslek odalarının yapısına ilişkin tartışmalar da yapılırken yasama organının bu hususu da gündemine almasında sayısız yarar bulunmaktadır.

Etiketler
meslek odası