Kaliteli sağlık hizmeti için hekim ve hemşire işbirliği şarttır

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlık sisteminin etkin ve hızlı ilerleme göstererek aktif olarak çalışabilmesi için sağlık profesyonellerinin sistemde iş doyumu yüksek şekilde çalışabilmesinin önemini vurgulamaktadır. İnsanların sağlık statüsünün iyileştirilmesi için sağlık çalışanlarının ve özellikle de hasta ile en fazla etkileşim içerisinde bulunan hekim ve hemşirelerin işe angaje olma ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti niteliğinde olması hizmetin her bir biriminin güçlü olması esasına dayanmaktadır.  Sağlık bakım hizmeti sunulurken sistemin her aşamasından sorumlu tutulan sağlık profesyonellerinin yaptığı bakım ve hizmete gönülden bağlı olmaları ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olması bakımın ve kalitenin etkinliği için son derece önemlidir. Sağlık kurumlarında birden fazla kompleks birimlerde hizmet verilmektedir. Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, poliklinik, yataklı birimler, bilgi işlem, güvenlik ve başhekimlik gibi birimlerin ortak bir payda da çalışması, toplumun kaliteli hizmet alabilmesi ve etkin sağlık sisteminin devam edebilmesi için tüm yapıların iletişim ve güven içinde olması esastır.  Sağlık bakım sistemi içerisinde çalışanların kendilerini tükenmiş olarak hissetmesi sosyal bir sorundur, iş çevresiyle ilgilidir ve bakım hizmetine ilişkin olumsuz bir durumdur. Hekim ve hemşire arasında yaşanan iletişim eksikliği, bakım ve hizmete karar vermede ortak noktada buluşamama hasta bakım kalitesini ve sağlık çalışanlarının, özellikle de hemşirelerin, çalışma yaşamı kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, hem hasta hem de hemşire memnuniyetini sağlamak durumunda olan sağlık kuruluşları yönetim kademesinin çözmesi gereken önemli bir sorundur.

Sağlık hizmet sağlayıcıları arasında sağlık profesyonellerinin en büyük grubunu oluşturan hemşireler, hasta gereksinimlerini belirleyen, bakımı planlayan, uygulayan ve bakımın etkinliğini değerlendiren ve hasta ile kesintisiz 24 saat birlikte olan, aynı zamanda sağlık ekibi üyelerinin aktif koordinasyonunu sağlayan kutsal bir meslek grubudur. Hemşirelerin, bakım kalitesinde ve hasta bakım memnuniyetinde belirleyici rol almaları sistemde etkin ve kilit rolde olmaları ile ilişkilidir. Hemşirelerde yüksek iş doyumu; yüksek moral, kurumsal ve mesleki bağlılık ve hemşirelikte kalma kararı ile yakından ilgilidir. hemşireleri memnuniyetsiz yapan çalışma koşullarının yanında hekim ve hemşire yönetim kademesinden görmüş olduğu ilgi ve tepkiye de bağlıdır. Çalışanların iş doyum düzeyini etkileyen faktörler arasında yönetim tarzı ve denetim, ücret, gelişme ve yükselme olanakları, çalışma şartları, birlikte çalışan kişilerle olan iletişim yer almaktadır.

Çalışanlar yaptıkları işin anlamlı ve değerli olduğuna inandıklarında işe daha fazla sahip olma eğilimi gösterirler. Bu konuda yöneticilerin görevi, çalışanları güçlendirme, takım çalışması ve işbirliğini teşvik etme, çalışanların kişisel gelişimlerine olanak sağlama, çalışanlara destek sağlama gibi fonksiyonları yerine getirmektir. Hemşirelik mesleği ülkemizde 50 yıla aşkın süredir doktora programlarıyla insan ve toplum sağlığı için üretim yapan bir bilimdir. Biz hemşireler bakım ve hizmetlerimizde bilim icra ederken diğer hiçbir sağlık meslek örgütünün altında, emrinde ya da himayesinde değiliz. Hekim, hemşire, paramedik, anestezi teknisyeni, radyoloji teknikeri gibi her profesyonel meslek örgütü kendi çatısı altında etik ilkeleri ve bilgi birikimi olan birbirine bağımlı fakat ast üst ilişkisine yer verilmeyecek bir ekiptir. Biz hemşireler olarak her profesyonel sağlık çalışanını ekibin bir parçası olarak görmekten hiçbir zaman vazgeçmedik ve bunun bilincinde hizmet verdik. Hekimlerimiz sağlık sisteminin önemli birer parçasıdır, ancak hiçbir sağlık örgütünün patronu ya da hakimi değillerdir. Doğru iletişim, doğru yaklaşım ve ortak çözümlerle sağlık sistemimizin daha kaliteli olması için hekim hemşire beraber olmalıdır. Hemşirelik mesleği ve bilimi kutsaldır.

Etiketler
hekim
hemşire