Erkin Göçmen

Yazarın Yazıları

Devlet hastanesinde bulunması gereken bir cihazın bulunmaması yönetimin sorumluluğunu meydana getirir mi? Aynı sorun özel hastane için de geçerlidir aslında. Hatta bütün özel sağlık kuruluşları ve aile sağlığı merkezleri için de… Bu yazıda ele alacağımız somut olay bir devlet hastanesinde yaşandığı için yazının başlığını bu şekilde belirledik.

Özel hastaneler mesul müdürler tarafından idare edilmektedir. Uygulamada mesul müdürlere genel müdür, başhekim veya baştabip de denildiği görülmektedir. Ancak bunlar, kurum içinde yapılan adlandırmalardır. Resmi tanımlama “mesul müdür” olmalıdır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da dün yapılan değişiklikle artık özel sektörde meydana gelen tıbbi malpraktis davaları da arabuluculuk kapsamına alındı. Bundan sonra bir tıbbi malpraktis iddiası ile ilgili dava açılmak istendiğinde önce arabuluculuk dairesine başvurulacak.

Akademik atamalarda da diğer atamalarda olduğu gibi aranacak ölçüt bilimsel liyakat olmalıdır. Bu yönüyle akademik yarışa katılan kişiler birden fazla ise en liyakatli olanın belirlenerek ilgili kadroya onun atanması gerekmektedir.

Bu yazımızda bahsedeceğimiz olgu bir tıp fakültesinin pediatrik gastroenteroloji bilim dalında yapılan bir uygulama ile ilgili olacak. Olayda bilim dalı başkanı tarafından hastaya asit perfüzyon testi uygulanması talimatı verilmiş ve test yan dal uzmanlık asistanı ile bir başka öğretim görevlisi tarafından tatbik edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kararla, bazı statüdeki emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışmalarına getirilen sınırlamayı kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 10/06/2019 tarihinde enjeksiyon uygulamaları ile ilgili bir Genelge yayınlamıştı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, yani 10 Haziran 2020 tarihinde,Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Sağlık Müdürlüğü’ne

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Resmi Gazete’debugün yayımlanan bir Yönetmelikle, halen yürürlükte olan Doçentlik Yönetmeliği’nde

Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı bir genelge ile 08/06/2020 tarihinden itibaren sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılması yasağını kaldırdı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 27/03/2020 tarihinde “COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu bir Genelge çıkarmış ve bu Genelge ile 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Medikritik Hukuk Danışmanı Av. Erkin Göçmen yazdı...

Bilindiği üzere, Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) programına katılan aile hekimleri, fiilen bir aile sağlık merkezinde aile hekimliği yapmaktayken aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesinde de uzmanlık eğitimi yapabilmektedir.

Medikritik Hukuk Danışmanı Av. Erkin Göçmen, Medikritik için yazdı...

 

Barolar, odalar ve bunların üst birlikleri,hukuksal dayanağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmi ile ilgili kuralları yeniden belirledi. Bakanlık daha önce 17/03/2020 tarihinde sağlık turizmi amacıyla yabancı hastaların ülkeye girişini durdurmuştu. Daha sonra 15/05/2020 tarihinde yeni bir Genelge yayımlayan Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi için hasta girişlerini belli branşlar ve ülkeler için serbest bırakmıştı.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yayımladığı bir Tebliğ ile malpraktis sigortalarına ilişkin olarak halen yürürlükte olan Tebliğepandemi ile yeni hükümler ilave etti. Bahse konu Tebliğ Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı. Diğer sağlık meslekleri mensupları sigorta kapsamına alınmadı. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatlar ise zaman içinde değişikliğe uğradı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10/06/2019 tarihinde enjeksiyon uygulamaları ile ilgili bir genelge yayınladı.

Sağlıkta şiddet yasası olarak adlandırılan yasal düzenleme bu gece TBMM’de kabul edildi. İhdas edilen Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12 nci maddesine ilave hükümler konulması şeklinde bir usulle kabul edildi. Zaten aynı konuda daha önce 2014 ve 2018 yıllarında yapılan düzenlemeler de aynı usulle gerçekleştirilmişti.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.