Doktorlar Fazla Mesai ve Kıdem Tazminatı Alabilirler mi?

Yargıtay, özel hastanelerde çalışan doktorlar için emsal oluşturacak bir karar verdi. 

Yargıtay, özel hastanelerde çalışan doktorlar için emsal oluşturacak bir karar verdi. Söz konusu davada doktorların kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alıp almayacakları konusunda değerlendirme yaptı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin dava ile ilgili verdiği kararın özeti: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar şöyle: YARGITAY KARARI Davacı İsteminin Özetle: Davacı, göz doktoru olarak özel bir hastanede çalıştığını, 2008 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ücretlerinin eksik ödendiğini, hafta içi 08.00- 18.00 saatleri arasında, cumartesi ise 13.30'a kadar çalıştığını, milli bayramlarda çalıştığını, fakat fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izin ücretlerini de tam kullanmadığını belirterek işçilik alacağı talebinde bulunmuştur. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının taleplerinin zaman aşımına uğradığını, davacının kendi isteği ile istifa dilekçesi verdiğini, tüm haklarını alarak işten ayrıldığını, genel tatil ücreti alacağı olmadığını, tüm yıllık izinlerini kullandığını, haftalık çalışmasının 45 saati aşmadığını, davacının verdiği istifa nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı talep edemeyeceğini, savunarak davanın reddini istedi. Davalı ayrıca kendilerinin işletmeciliğe başladığı dönemde davacının diğer davalı şirkette çalıştığını, kendilerinde çalışmadığının resmi kayıtlar ile sabit olduğunu, kendilerinin davacıya sadece kendisinin muayene ettiği hastalar için ücret ve prim ödendiğini, bu ödemelerin bankadan yapıldığını, işletmecilik yaptığı dönemde de işveren sıfatı olmadığını, davacının davalı başka hastanenin sevk ve idaresinde çalıştığını, davacı ile yazılı veya sözlü bir ücret anlaşmaları olmadığını, davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğini savunmuştur.

Yerel Mahkeme toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Temyiz: Kararı davacı vekili ve her iki davalı vekili temyiz etmiştir. E) Gerekçe: 1- Davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Davacı vekili dava dilekçesinde iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek dava açmış, davalılar davacının işyerinden kendi isteği ile ayrıldığını savunmuşlardır. Davalı Vekili davacı adına atfen imzalı 01.04.2009 tarihli ibraname başlıklı ve içeriğinde " 01.06.2005-01.04.2009 tarihleri arasında çalışmış olduğum, yukarıdaki adreste kurulu olan işyerinden ailevi nedenlerden dolayı kendi isteğim ile istifa ediyorum. Bu iş yerinde çalıştığım süre boyunca hak kazandığım normal ücret, hak ediş tutarlarım, fazla mesai, hafta tatili, resmi ve genel tatil ücretlerimi, ikramiye ve primlerimi, yıllık izin haklarımı tam ve noksansız bir şekilde almış olduğumu beyan ve kabul ederim" yazılı belgeyi sunmuş bu belgedeki el yazısı ve imzanın yapılan grofolojik araştırmada davacının el ürünü olduğu saptanmıştır. Davacı Uzman Doktor olup imzaladığı belgenin içeriğini ve yasal sonuçlarını bilebilecek durumdadır. İrade fesadı hali de söz konusu olmadığından davacının iş akdini kendisinin ailevi nedenler ile feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, , 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir..