Erkin Göçmen

Yazarın Yazıları

PKK yandaşı bir başkan seçtikten sonra artık Türk kamuoyu nezdinde iyice teşhir olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimi sosyal medya hesabından bölücü tutumlarını eleştiren hekimleri engellemeye başladı. Şimdiye kadar çok sayıda hekimin hesabı engellendi. Bu uygulamanın son mağduru ise değerli arkadaşım Dr. Hikmet Çevik oldu.

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarısı TTB yönetimini rahatsız etti. Türkiye, Bilim Kurulu’nun açıkladığı aşı haberine sevinirken TTB’nin tartışmalı merkez konsey başkanı Fincancı, devlet yönetiminin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

Bugün Türkiye’de yapılan her siyasi tartışma dönüp dolaşıp nihayetinde milliciler-gayri milliler (küreselciler) eksenine oturmaktadır. Hatta sadece siyasi değil toplumsal tartışmalar da aynı eksen üzerinde cereyan etmektedir.

FETÖ’nün Ergenekon tertibinin polis operasyonları devam ederken, “300 aydın” imzalı bir bildiri yayınlandığını ve bu bildiride vatanseverlere yönelik bu alçak tertibe destek çıkıldığını daha önce yazmıştık.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 27/10/2020 tarihinde bir Genelge yayınladı. Bu Genelgede birçok düzenleme yer almakla birlikte bunlardan en önemlisi her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin isteminin kabul edilmeyecek olmasıdır.

Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hepiniz tanıyorsunuz. Bu meslek örgütü bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli kollar ve çalışma grupları var. Bunlardan birisi de "Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu." Kısa adıyla TTB-TÖK.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 29/05/2020 tarihinde “Küresel Covıd-19 Salgını Dolayısıyla Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Koşulları” başlıklı bir Genelge yayımlamıştı.

Anayasanın 119. maddesi. Bu madde, Cumhurbaşkanına, tehlikeli salgın hastalığın ortaya çıkması halinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal ilan edebilme yetkisi vermekte… Biz, bu yetkinin kullanılmasının bir tercihten ziyade mecburiyet olduğu kanaatindeyiz

Bu yazımda bir uluslararası kuruluştan ve onun yine uluslararası ilişkilerinden söz edeceğim. Bu kuruluşun adı, Dünya Tabipler Birliği. İngilizcesi ile World Medical Association. Kısa adı WMA.

Türkçenin anonim sözlü anlatım geleneği o kadar güçlü ki… Daha çok yazılı iletişimin  öne çıktığı bu tarih döneminde bile, bu güçlü anonim örneklerden yararlanabiliyoruz. “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” veya “eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” bu sözlü ifade mirasımızın çok etkili örnekleridir.

Sorumluluk kavramının hukuk bağlamında ne anlama geldiğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiş ve hekim sorumluluğunun hukuk düzleminde büründüğü biçimleri kısaca açıklamaya çalışmıştık.

Bugün ülkemizde kanunlarda tanımlanmış 34 sağlık mesleği var. Tüzük ve yönetmeliklerde tanımlananları dahil edersek sayı daha da artar. Ancak bunların içinde sadece 4 sağlık mesleği için meslek odası kurulması öngörülmüştür. Geriye kalan sağlık meslekleri için maalesef böyle bir hak tanınmamış. Bunun kabulü mümkün değildir.

Devlet hastanesinde bulunması gereken bir cihazın bulunmaması yönetimin sorumluluğunu meydana getirir mi? Aynı sorun özel hastane için de geçerlidir aslında. Hatta bütün özel sağlık kuruluşları ve aile sağlığı merkezleri için de… Bu yazıda ele alacağımız somut olay bir devlet hastanesinde yaşandığı için yazının başlığını bu şekilde belirledik.

Özel hastaneler mesul müdürler tarafından idare edilmektedir. Uygulamada mesul müdürlere genel müdür, başhekim veya baştabip de denildiği görülmektedir. Ancak bunlar, kurum içinde yapılan adlandırmalardır. Resmi tanımlama “mesul müdür” olmalıdır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da dün yapılan değişiklikle artık özel sektörde meydana gelen tıbbi malpraktis davaları da arabuluculuk kapsamına alındı. Bundan sonra bir tıbbi malpraktis iddiası ile ilgili dava açılmak istendiğinde önce arabuluculuk dairesine başvurulacak.

Akademik atamalarda da diğer atamalarda olduğu gibi aranacak ölçüt bilimsel liyakat olmalıdır. Bu yönüyle akademik yarışa katılan kişiler birden fazla ise en liyakatli olanın belirlenerek ilgili kadroya onun atanması gerekmektedir.

Bu yazımızda bahsedeceğimiz olgu bir tıp fakültesinin pediatrik gastroenteroloji bilim dalında yapılan bir uygulama ile ilgili olacak. Olayda bilim dalı başkanı tarafından hastaya asit perfüzyon testi uygulanması talimatı verilmiş ve test yan dal uzmanlık asistanı ile bir başka öğretim görevlisi tarafından tatbik edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kararla, bazı statüdeki emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışmalarına getirilen sınırlamayı kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 10/06/2019 tarihinde enjeksiyon uygulamaları ile ilgili bir Genelge yayınlamıştı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, yani 10 Haziran 2020 tarihinde,Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Sağlık Müdürlüğü’ne

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Resmi Gazete’debugün yayımlanan bir Yönetmelikle, halen yürürlükte olan Doçentlik Yönetmeliği’nde

Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı bir genelge ile 08/06/2020 tarihinden itibaren sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılması yasağını kaldırdı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 27/03/2020 tarihinde “COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu bir Genelge çıkarmış ve bu Genelge ile 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Medikritik Hukuk Danışmanı Av. Erkin Göçmen yazdı...

Bilindiği üzere, Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) programına katılan aile hekimleri, fiilen bir aile sağlık merkezinde aile hekimliği yapmaktayken aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesinde de uzmanlık eğitimi yapabilmektedir.

Medikritik Hukuk Danışmanı Av. Erkin Göçmen, Medikritik için yazdı...

 

Barolar, odalar ve bunların üst birlikleri,hukuksal dayanağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmi ile ilgili kuralları yeniden belirledi. Bakanlık daha önce 17/03/2020 tarihinde sağlık turizmi amacıyla yabancı hastaların ülkeye girişini durdurmuştu. Daha sonra 15/05/2020 tarihinde yeni bir Genelge yayımlayan Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi için hasta girişlerini belli branşlar ve ülkeler için serbest bırakmıştı.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yayımladığı bir Tebliğ ile malpraktis sigortalarına ilişkin olarak halen yürürlükte olan Tebliğepandemi ile yeni hükümler ilave etti. Bahse konu Tebliğ Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı. Diğer sağlık meslekleri mensupları sigorta kapsamına alınmadı. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatlar ise zaman içinde değişikliğe uğradı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10/06/2019 tarihinde enjeksiyon uygulamaları ile ilgili bir genelge yayınladı.

Sağlıkta şiddet yasası olarak adlandırılan yasal düzenleme bu gece TBMM’de kabul edildi. İhdas edilen Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12 nci maddesine ilave hükümler konulması şeklinde bir usulle kabul edildi. Zaten aynı konuda daha önce 2014 ve 2018 yıllarında yapılan düzenlemeler de aynı usulle gerçekleştirilmişti.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalardan tabip odalarında uygulanan seçim sisteminin değiştirileceği ifade edildi. Her ne kadar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısında tabip odalarının planlanan yasal değişiklik kapsamında olmadığı ifade edilmiş olsa da bu iddianın doğru olmadığı daha sonra anlaşıldı.