Malpraktis sigortalarında pandemi uyarlaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yayımladığı bir Tebliğ ile malpraktis sigortalarına ilişkin olarak halen yürürlükte olan Tebliğepandemi ile yeni hükümler ilave etti. Bahse konu Tebliğ Resmi Gazete’de de yayımlandı.

 Esasen bir süredir bu değişikliklerin yapılması zaten bekleniyordu. Bu hususta yapılan bazı toplantılarda bu konudaki görüşlerimizi dile getirmiş ve böyle bir ilave düzenlemenin zorunlu olduğunu belirtmiştik.

 Öncelikle kamu ve özel ayrımı gözetilmeksizin bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bütün birimlerinde, pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamına alındı.

 Burada getirilen düzenlemenin anlaşılması bakımından risk grupları hakkında bazı bilgileri hatırlamakta yarar olabilir. Malpraktis sigortaları uygulamasında kullanılan Risk Grupları sınıflaması, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı başlıklı düzenlemede gösterilmiştir. Bu Tarife ve Talimata göre, bütün tıpta uzmanlık alanları risk düzeyi dikkate alınarak I’den IV’e kadar gruplandırılmıştır. En az riskli uzmanlık alanları I. Grup içinde en fazla riskli olanlar ise IV. Grupta sınıflandırılmıştır. Sigorta primleri ve teminat tutarları bu bu gruplandırmaya göre yapılmaktadır. Az riskli gruplar az prim ödemekte ve bu grupta yer alanlar için sigorta himayesi de göreceli daha az olmaktadır.

Bilindiği üzere pandemi sürecinde her branştan hekimin Covid-19 salgını ile ilgili olarak görevlendirilebileceğine ilişkin bir Sağlık Bakanlığı Genelgesi yayınlanmıştı. Bu durumda pandemi ile ilgili olarak görevlendirilen bütün hekimlerin keza pandemi ilgili bütün işlemleri III. Risk Grubuna alındı. Bu nedenle pandemi ile görevlendirilen hekimlere,uzmanlığına bakılmaksızın, salgınla ilgili görevleri sebebi ile her bir olay için 600.000 TL teminat sağlanmış oldu.

Örneğin bir fizik tedavi uzmanı diyelim ki salgınla ilgili olarak bir görev üstlendi ve bu görevinin ifası ile ilgili bir malpraktis olgusu yaşandı. Bu durumda fizik tedavi uzmanı branşı itibari ile her ne kadar normalde II. Risk Grubunda olsa da pandemi olgusu bağlamında III. Risk Grubunda sayılacak. Böylece sigorta himayesi de 400.000 TL’den 600.000 TL’ye çıkacak.

 Buna ek olarak, yeni Tebliğ’de özel sağlık kurumlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin,  kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların çeşitli birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri de sigorta koruması kapsamına alındı. Bu hekimler ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin mevcut poliçenin kapsamına göre himaye görecek. Örneğin bir özel hastane hekimi Sağlık Müdürü onayı ile bir başka özel hastanede veya devlet hastanesinde (elbette pandemi ile ilgili olarak) görevlendirilmiş ise bu yeni görev yerinde ayrıca sigorta yaptırmaksızın ve prim ödemeksizin önceki sigortasının korumasından yararlanmaya devam edecek.

Bu konuda kamuda çalışanlar için ayrı bir düzenleme yapılmadı. Zira, zaten bu hususta bir kural mevcuttu. Halen yürürlükteki Genel Şartlara göre kamu sağlık kurum ve kuruluşları deyimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün sağlık kuruluşlarını kapsamaktadır. Bu nedenle kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler içinbütün kamuyu kapsayacak şekilde tek poliçe düzenlenmektedir. Bu kuruluşlar bünyesinde görevli hekimin naklen atama, geçici görevlendirme ve benzeri sebeplerle anılan kuruluşlar içinde mesleğini yürütmesi halinde, ilave sözleşme düzenlenmemekte veya prim talep edilmemektedir.

Ayrıca Genel Şartların yürürlükteki halinde, malpraktis poliçeleri, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimin kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de  kapsamaktaydı.

Bugünkü Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ geçmişe etkili olarak düzenlendi ve  1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.