Tıbbi malpraktis davaları da arabuluculuk kapsamına alındı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da dün yapılan değişiklikle artık özel sektörde meydana gelen tıbbi malpraktis davaları da arabuluculuk kapsamına alındı. Bundan sonra bir tıbbi malpraktis iddiası ile ilgili dava açılmak istendiğinde önce arabuluculuk dairesine başvurulacak. Şayet uzlaşma olmaz ise malpraktis davası açılacak.

2014 yılında çıkarılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da hem vekalet hem de eser sözleşmesi kurulmak sureti ile sunulan hizmetler de bu kanun kapsamına alınmış ve bu tür hizmetlerin ifası ile ilgili uyuşmazlıkların da tüketici mahkemelerinde görülmesine başlanmıştı. Düzenleme yaklaşık beş yıldır yürürlükteydi. Bu hususta istinaf ve temyiz aşamalarında da bir uygulama birliği oluşmaktaydı.

28/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle artık bu tür davalar için zorunlu arabuluculuk şartı getirildi. Bu nedenle artık özel sektörde meydana gelen tıbbi malpraktis iddiaları için öncelikle arabulucuya başvurulacak. Eğer arabulucu aşamasında uzlaşma sağlanırsa bu türden uyuşmazlıkların dava açılmaksızın çözümlenmesi mümkün olabilecek.

Anlaşma sağlanamaz ise davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyerek dava açabilecek. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

Uygulama kamu hastaneleri ile devlet ve vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen malpraktis iddialarını kapsamıyor. Bu tür uyuşmazlıklar yine eskiden olduğu gibi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda gösterilen kurallara göre çözümlenecek.

 

Etiketler
Tıbbi malpraktis davaları da arabuluculuk