Malpraktis sigortalarında teminat sınırları

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı. Diğer sağlık meslekleri mensupları sigorta kapsamına alınmadı. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatlar ise zaman içinde değişikliğe uğradı. Bu yazımızda malpraktis sigortalarında sağlanan teminatın kapsamı ve azami sınırları ele alınacaktır.

Malpraktis sigortalarında sağlanan teminatların azami sınırları “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” isimli Tebliğde belirlenmiştir. Bu Tebliğe göre, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları risk grupları esas alınarak belirlenmiştir. Risk grupları da uzmanlık alanlarına göre tespit edilmiştir. Toplam risk grubu sayısı dörttür. Hangi uzmanlık alanının hangi risk grubuna girdiğini merak eden okuyucular Türkiye Sigorta Birliği’nin internet sayfasına bakabilir.

 

Buna göre, her bir olay için maksimum teminat miktarı I. Risk Grubu için 200.000 TL, II. Risk Grubu için 400.000 TL, III. Risk Grubu için 600.000 TL ve IV. Risk Grubu için 800.000 TL’dir. Bu değerlerin her bir vaka için geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. Diğer yandan sigorta sonsuz sayıda vaka için himaye sağlamayacağından Tebliğ’de her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarının 1.800.000 TL’yi aşamayacağı ilkesi benimsenmiştir.

Buna göre söz gelimi Çocuk Cerrahisi branşı 3. Risk Grubunda yer aldığından malpraktis sigortası bu branş için vaka başı en fazla 600.000 TL teminat sağlar. Ancak bunların toplamı bir sözleşme döneminde (uygulamada bir yıldır) 1.800.000 TL’den daha fazla olamaz. Bu değer aşılırsa sigorta himayesi sağlanmaz.

Teminat tutarı hem maddi hem de manevi tazminat giderleri için geçerlidir. Ayrıca yargılama giderleri de teminat kapsamına dahildir. Uygulamada malpraktis sigortaları bir yıllık sürelerle yapılmaktadır. Doğal olarak bir yıl boyunca gerçekleşecek rizikolarda
buradaki azami değerler uygulanacaktır.