Uzmanlık eğitimi alan sözleşmeli aile hekimlerinin sigortaları

Bilindiği üzere, Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) programına katılan aile hekimleri, fiilen bir aile sağlık merkezinde aile hekimliği yapmaktayken aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesinde de uzmanlık eğitimi yapabilmektedir. Bu durumdaki hekimlerin ikinci görevleri sebebiyle yeni birmalpraktis sigortası yaptırıp yaptırmayacakları konusunda tereddüt oluştuğu görülmektedir.

Esasen bu konuda bir duraksamaya gerek yoktur. Bu hususta bakılması gereken temel düzenleme Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Malpraktis Sigortası, EG) Genel Şartlarıdır. Nitekim anılan Genel Şartlarda bu konuda oldukça kapsamlı bir kurala yer verilmiştir. Buna göre:

Genel Şartların uygulamasında kamu sağlık kurum ve kuruluşları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar nezdindeki sağlık kuruluşlarını kapsar. Kamu sağlık kurum ve kuruluşları için tümünü kapsayacak tek poliçe düzenlenir. Bu kuruluşlar bünyesinde görevli sigortalının naklen atama, geçici görevlendirme ve sair sebeplerle anılan kuruluşlar içinde mesleğini yürütmesi halinde ilave sözleşme düzenlenmez veya prim talep edilmez.

Burada, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar nezdindeki sağlık kuruluşları” ifadesinin anlaşılması daha doğrusunun kapsamının belirlenmesinde bir zihin karışıklığı meydana gelebilir. Ancak bu cetveller zaten, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını, yerel yönetimleri ve düzenleyici ve denetleyici kurumları içermektedir. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığı, Devlet üniversiteleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi hemen her kurumda çalışan hekimler bu kurala göre kamu kurumunda çalışıyor sayılmaktadır.

Yine Genel Şartlar uyarınca, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının tümünü kapsayacak tek bir poliçe düzenlenir. Buna göre bir doktor mesela bir Devlet Üniversitesinde çalışıyor ve aynı zamanda buna ilaveten bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde, Anayasa Mahkemesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Adli Tıp Kurumunda da geçici görevlendirilmiş ise her çalıştığı kurum için ayrı bir malpraktissigortası yaptırmasına gerek bulunmamaktadır. Tek bir poliçe ile bütün kurumlarda görev yapılabilir. Bu örnekteki hekimden bu ilave çalışmaları ya da görevlendirilmeleri nedeniyle ayrıca bir ek prim de alınamaz.

Bu açıklamalardan sonra somut soruna gelirsek… Bir aile hekimi, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli aile hekimliği yapıyorken SAHU programı kapsamında aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış ise bu hekimin, haftanın belli günlerinde uzmanlık eğitimi kapsamında üstlendiği görevlerinden dolayı ayrıca bir sigorta sözleşmesi yapmasına gerek bulunmamaktadır.Aksine yapılan uygulamalar hukuka aykırıdır.

 

Etiketler
aile hekimleri